اهمیت خواب کافی در نوآموزان

خواب کافی عامل مهمی برای یادگیری است، هر نوآموز به چه میزان خواب نیاز دارد؟

 

photo_2018-03-27_11-25-41