بابرداشتن چند قدم بر آشفتگی مالی غلبه کنید


تعداد بازدید : 293

68

آیا در میان دشواری ها و مسوولیت های گوناگون مالی گرفتار شده اید؟ گاهی اوقات سعی می کنید از تفکر به مشکلات مالی به دلیل افزایش استرس و فشار روانی طفره روید؟ احساس بیچارگی و بیهودگی می کنید؟ این گونه احساسات نامطلوب در جهان پیچیده امروز بسیار رایج هستند و برخی را تا مرز بحران کامل روانی و اقتصادی پیش می برند. اما نکته ای که بسیاری از افراد نسبت به آن ناآگاه هستند نقش بی نظمی و آشفتگی در ایجاد چنین احساساتی است. واقعیات مالی گاه نامطلوب و درناک اند، اما آنچه ما را از کنترل شرایط ناتوان می کند بی برنامگی و آشفتگی است. چراکه با وجود نظم و برنامه مناسب غلبه بر دشواری های امکانپذیر است.
راه حل های بسیاری برای غلبه بر مساله آشفتگی ذهنی و بی نظمی ذهنی وجود دارد. می توانید با کمک این راه حل ها به زندگی مالی خود سر و سامان بدهید و در مسیر پیشرفت قرار بگیرید. در این میان درکی دقیق از گام های ضروری هر تصمیم گیری و ساده سازی نقش های اقتصادی می تواند به شما یاری کند. نکات زیر ابزارهایی برای فهم ساختار زندگی مالی و تسهیل مسیر شما در ایجاد تغییرات کوچک هستند که کاربرد آنها در نهایت به نتایج قابل توجهی خواهند انجامید:

1. از تعــداد حســاب های بانـــکی خود بکاهید
اغلب افراد در مراکز و بانک های متعدد حساب افتتاح می کنند و برای فعالیت های اقتصادی از چندین دسته چک استفاده می نمایند. این کار در موارد ضروری مشکلی ندارد، اما در حالت معمول شما نیازی به این تعداد زیاد از حساب و چک ندارید. یکی از راه هایی که میتوانید فرآیندهای مالی خود را ساده سازی کرده و آن ها را بهتر مدیریت کنید، کاستن از تعداد حساب های بانکی است. از این طریق، بررسی و ارزیابی خرج و دخل و به خاطر سپردن تعهدات بسیار آسانتر خواهد شد و انرژی ذهنی شما برای تفکر در خصوص موارد حساس تر حفظ می شود.

2. اولویت بندی کنید
باید تصویری به نسبت دقیق از آینده و اهداف مطلوب خود داشته باشید و آن گاه بر اساس این تصویر به اولویتبندی اقدامات بپردازید. انجام این فرآیند باعث می شود ارزش هر اقدام مالی برای شما روشن شود و بتوانید براساس ارزش های متفاوت، پول و انرژی متناسبی را صرف کنید. به علاوه می توانید….

برچسب ها :