بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : آرشیو

۱۳ دی ۱۳۹۵

26

۱٫ ارزش های زنــدگــی خـــود را بشناسید
نخستین گام برای عملکرد هوشمندانه در خصوص پول آن است که ارزش های اصلی و مورد نظر خود را در خصوص زندگی شناسایی کنید و آنها را به دقت بررسی نمایید. این ارزش ها امور مادی و جسمانی، شرایط عاطفی، موقعیت اجتماعی و موارد دیگر را شامل می شود. با آگاهی دقیق از ارزش های اصلی خود می توانید مسیر تعیین اهداف را به صورت بهتری مدیریت کنید و تاثیر این اهداف را بر تصمیمات خود درک نمایید.
به طور مثال، فکر کنید که چرا در زمان سفر به ولخرجی می پردازید، اما حاضر نیستید برای دوران بازنشستگی خود اندکی پسانداز کنید؟ چرا بیش از آموزش به ظاهر و لوازم فرزندتان اهمیت می دهید؟ این گونه پرسشها پس از شناسایی ارزش های زندگی به سادگی پاسخ داده خواهد شد. بسیاری از ما از آنچه در پشت هزاران تصمیم مالیمان پنهان است کاملا بی اطلاع هستیم و اغلب نمی دانیم که به چه دلیل اقدامی خاص را انجام داده ایم. با آزمودن ارزش های زندگی و شناسایی اهداف مرتبط با هر یک از آنها، عرصه مالی و پولی شما به ناگاه شفاف و روشن خواهد شد و مدیریت امور تسهیل می گردد.

۲٫ سازماندهی کنید
گام دوم پس از شناسایی ارزش ها و اهداف دستیابی به روش و سبک زندگی متناسب با آنها است. این امر نه تنها به سازماندهی اسناد مالی بلکه همچنین به زمانبندی دقیق نیازی دارد.
در طول ماه آینده، هر هفته زمانی را به تامل، صحبت کردن و آموزش درباره مدیریت مالی اختصاص دهید. برنامه ریزی مالی را به رویه ای روزمره برای خود بدل کنید. همانطور که به صورت روزانه زمانی را برای ورزش کردن یا خرید اختصاص می دهید، برای سلامت مالی خود نیز زمانی را در نظر بگیرید و به برنامه ریزی وفادار بمانید.
برای این کار، هر هفته ۳۰ تا ۶۰ دقیقه برای برنامهریزی مالی صرف کنید. با همسر یا شرکای کاری خود درباره چند و چون این برنامه مشورت کنید و آن را به صورت مداوم بهبود بخشید. در کنار این موارد فرآیندها و اسناد مالی خود را نیز مورد توجه ویژه قرار دهید و سازماندهی آنها را آغاز کنید.
مدیریت مالی بهینه به آگاهی کامل شما از موقعیت های مالی زندگی وابسته است. اگر اطلاعات کافی و مورد نیاز در دسترس شما نباشد، به احتمال زیاد در زمان تصمیم گیری خطا خواهید کرد. از این رو سازماندهی فرآیندها و اسناد مالی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت برنامه شما خواهد داشت. برخی ازمهم ترین اسناد مالی که باید برای آنها برنامه ویژهای داشته باشید به شرح زیر هستند:
رسیدهای بانکی
اطلاعات حساب ها و کارت های بانکی
اطلاعات سرمایه گذاری
سیاست های بیمه ای
مالیات
به علاوه…..

1. ارزش های زنــدگــی خـــود را بشناسید نخستین گام برای عملکرد هوشمندانه در خصوص پول آن است که ارزش های اصلی و مورد نظر خود را در خصوص زندگی شناسایی کنید و آنها را به دقت بررسی نمایید. این ارزش ها امور مادی و جسمانی، شرایط عاطفی، موقعیت اجتماعی و موارد دیگر را شامل می شود. با آگاهی دقیق از ارزش ...

۱٫ ارزش های زنــدگــی خـــود را بشناسید
نخستین گام برای عملکرد هوشمندانه در خصوص پول آن است که ارزش های اصلی و مورد نظر خود را در خصوص زندگی شناسایی کنید و آنها را به دقت بررسی نمایید. این ارزش ها امور مادی و جسمانی، شرایط عاطفی، موقعیت اجتماعی و موارد دیگر را شامل می شود. با آگاهی دقیق از ارزش های اصلی خود می توانید مسیر تعیین اهداف را به صورت بهتری مدیریت کنید و تاثیر این اهداف را بر تصمیمات خود درک نمایید.
به طور مثال، فکر کنید که چرا در زمان سفر به ولخرجی می پردازید، اما حاضر نیستید برای دوران بازنشستگی خود اندکی پسانداز کنید؟ چرا بیش از آموزش به ظاهر و لوازم فرزندتان اهمیت می دهید؟ این گونه پرسشها پس از شناسایی ارزش های زندگی به سادگی پاسخ داده خواهد شد. بسیاری از ما از آنچه در پشت هزاران تصمیم مالیمان پنهان است کاملا بی اطلاع هستیم و اغلب نمی دانیم که به چه دلیل اقدامی خاص را انجام داده ایم. با آزمودن ارزش های زندگی و شناسایی اهداف مرتبط با هر یک از آنها، عرصه مالی و پولی شما به ناگاه شفاف و روشن خواهد شد و مدیریت امور تسهیل می گردد.

۲٫ سازماندهی کنید
گام دوم پس از شناسایی ارزش ها و اهداف دستیابی به روش و سبک زندگی متناسب با آنها است. این امر نه تنها به سازماندهی اسناد مالی بلکه همچنین به زمانبندی دقیق نیازی دارد.
در طول ماه آینده، هر هفته زمانی را به تامل، صحبت کردن و آموزش درباره مدیریت مالی اختصاص دهید. برنامه ریزی مالی را به رویه ای روزمره برای خود بدل کنید. همانطور که به صورت روزانه زمانی را برای ورزش کردن یا خرید اختصاص می دهید، برای سلامت مالی خود نیز زمانی را در نظر بگیرید و به برنامه ریزی وفادار بمانید.
برای این کار، هر هفته ۳۰ تا ۶۰ دقیقه برای برنامهریزی مالی صرف کنید. با همسر یا شرکای کاری خود درباره چند و چون این برنامه مشورت کنید و آن را به صورت مداوم بهبود بخشید. در کنار این موارد فرآیندها و اسناد مالی خود را نیز مورد توجه ویژه قرار دهید و سازماندهی آنها را آغاز کنید.
مدیریت مالی بهینه به آگاهی کامل شما از موقعیت های مالی زندگی وابسته است. اگر اطلاعات کافی و مورد نیاز در دسترس شما نباشد، به احتمال زیاد در زمان تصمیم گیری خطا خواهید کرد. از این رو سازماندهی فرآیندها و اسناد مالی اهمیت بسیار زیادی در موفقیت برنامه شما خواهد داشت. برخی ازمهم ترین اسناد مالی که باید برای آنها برنامه ویژهای داشته باشید به شرح زیر هستند:
رسیدهای بانکی
اطلاعات حساب ها و کارت های بانکی
اطلاعات سرمایه گذاری
سیاست های بیمه ای
مالیات
به علاوه…..

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]