بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : داستان جلد

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

Untitled-2

تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را بر کسی یا کاری مطرح کرد و «نامزد» شد.

نام عنصری است که فراگیر شدنش موجب شهرت و بیش ازحد محدود شدنش گمنامی را به ارمغان می آورد. هرچند گمنامی هم در جای خود واجد ارزش و تقدیر است. نام اما در معرض قضاوت است و آنچه ما بر مبنای مهارت، دانش، گفتار و کردار در فراسوی نام عرضه می کنیم، سبب می شود تا مردم آن را با «خوشنامی» و «بدنامی» در بازار نام ها از هم بازشناسند. نیکنامی و بدنامی بسته به زاویه، ارزش ها و ممیز نام هم تعاریف و تعابیر متفاوتی دارد که بخشی از آن در میراثی ادبی گران سنگ ما راهنمای همیشگی برای توسعۀ نام ماست.
دگر بخفته نمیبایدم شراب و سماع
که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است
سعدی

نه فقط انسان بلکه هر مخلوقِ خالقِ «نام آفرین» که نامهای «ماندگار» زندگی، بخشی از معجزات خلقت اوست، بدون داشتن نامی معین، در یافتن هویتی مستقل ناکام می ماند؛ هویتی که شناخت او و تمایزش را در بازار نامها فراهم می سازد.

هر «نام» به مرور زمان مجموعه ای از خاطرات و تأثیرات را در ذهن و ضمیر مخاطبانش به جا می گذارد که خاستگاه اصلی بسیاری از تمایزات و تمایلات می شود. عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری و احساسی دیگر، تنها بخشی از آورده های نام ما به شمار می رود.

معیشت ما از زاویۀ شغل، کسب وکار، جایگاه و شأن اجتماعی، به ارزش و اعتبار «نام» ما وابسته است. قدرت یا ضعف، خوشنامی یا بدنامی، شهرت یا گمنامی بدون شک تأثیری بسزا نه تنها در معیشت، بلکه در تمام ابعاد زندگی ما دارد. اینجاست که کلید راهبردی قفل توسعه و تعالیمان را در «نام» می یابیم. «نام»ی که پس از نعمت حیات بزرگترین گنجی است که خالق نام آفرین به ما عنایت کرده است.
نام من رفته ست روزی بر لب جانان به سهو
اهل دل را بوی جان میآید از نامم هنوز
حافظ

این روزها علم نام شناسی (علم الاسماء) و بررسی تأثیرات نام بر سرنوشت افراد در کانون توجه عده ای قرار گرفته است. این روند با برجسته کردن ماهیت علمی و معنایی و ماهیت ریاضی «نام» در کائنات و خلقت، ممکن است ما را از ارزش و اعتباری دور سازد که خودمان با مهارت، ارتباطات، جوهره، ارزش و جایگاه ناممان، در ذهن مخاطبانمان خلق میکنیم. مطمئناً جادوی نام ما با خود ما (افکار، گفتار، کردار و…) ساخته می شود و راز اصلی «نام» ما ریشه در خود ما دارد.
اگر همۀ مردم کور بودند، چگونه آنان را از وجودتان باخبر می کردید؟ بیتردید با نامتان! نام شماست که هم در حضور و هم در غیاب شما کارکردهایی را به مثابه وجود اصلی شما درمیان مخاطبان ایفا می کند؛ مفهوم ابتدایی «برند شخصی» یک فرد همان «راز تأثیرگذاری» او بر دیگران است. اگر «نام» شما در غیابتان روی دیگران اثر می گذارد، شما یک «برند شخصی» دارید. آن رازی که موجب می شود نام شما در غیابتان کارایی داشته باشد و دیگران را به انجام کاری وادارد، همان «برند شخصی» شماست.

پرسش اصلی که این نوشتار بر پایۀ آن شکل گرفت «جستجوی مهم ترین مؤلفه در توسعۀ شخصی» است. این جستجو ما را به پاسخی می رساند که هرچند در واژه واحد است، اما به علت متفاوت بودن استعدادها، موقعیت ها و باورهای یکایک ما آدمیان در حقیقت متفاوت است. بله! خود ما و نام ما کلید این جستار راهبردی است.

بر پایۀ «نام» شما «مدل شما» که مخصوص به خود شما و متفاوت با یکایک آدمیان همنام و غیرهمنام شماست شکل می گیرد. درواقع هر یک از ما مدل و روش خاص خودمان را داریم. مدل و روشی که از چهار بخش کلیدی تشکیل شده است:
مهارت های شما؛
شهرت و اعتبار (برند شخصی) شما؛
ارتباطات شما؛
کسب وکار شما.
این چهار عنصر بر حیات و پویایی «نام» شما تأثیرات شگرفی دارند. درحقیقت شما برای توسعۀ شخصی خود نمی توانید از این چهار مؤلفۀ مؤثر و تأثیرات متقابل آن بر نامتان چشم پوشی کنید.

تمرین هایی برای نام شما

مدیریت نامتان را همین الان شروع کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. پاسخ ها می تواند ساده باشد، اما راه گشا. اگر با ما همراه باشید و این تمرینات را برای تعالی خود انجام دهید، می توانید خودتان برند شخصی خودتان را پس از ده هفته مدیریت کنید. پس با ما همراه باشید:
- برای نامتان یک اعلامیۀ ترحیم بنویسید! دوست دارید از شما چگونه یاد کنند؟
- نام شما در ذهن دوستان و آشنایانتان چه معنایی میدهد؟
- مهم ترین مهارتی که پس از شنیدن نام شما از آن یاد می کنند، چیست؟
- در چه کاری شهرت دارید؟

نویسنده: بهروز شیخ رودی

ماهنامه معیشت، شماره ۲۹، اسفند ۹۵

تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را بر کسی یا کاری مطرح ...

تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را بر کسی یا کاری مطرح کرد و «نامزد» شد.

نام عنصری است که فراگیر شدنش موجب شهرت و بیش ازحد محدود شدنش گمنامی را به ارمغان می آورد. هرچند گمنامی هم در جای خود واجد ارزش و تقدیر است. نام اما در معرض قضاوت است و آنچه ما بر مبنای مهارت، دانش، گفتار و کردار در فراسوی نام عرضه می کنیم، سبب می شود تا مردم آن را با «خوشنامی» و «بدنامی» در بازار نام ها از هم بازشناسند. نیکنامی و بدنامی بسته به زاویه، ارزش ها و ممیز نام هم تعاریف و تعابیر متفاوتی دارد که بخشی از آن در میراثی ادبی گران سنگ ما راهنمای همیشگی برای توسعۀ نام ماست.
دگر بخفته نمیبایدم شراب و سماع
که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است
سعدی

نه فقط انسان بلکه هر مخلوقِ خالقِ «نام آفرین» که نامهای «ماندگار» زندگی، بخشی از معجزات خلقت اوست، بدون داشتن نامی معین، در یافتن هویتی مستقل ناکام می ماند؛ هویتی که شناخت او و تمایزش را در بازار نامها فراهم می سازد.

هر «نام» به مرور زمان مجموعه ای از خاطرات و تأثیرات را در ذهن و ضمیر مخاطبانش به جا می گذارد که خاستگاه اصلی بسیاری از تمایزات و تمایلات می شود. عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری و احساسی دیگر، تنها بخشی از آورده های نام ما به شمار می رود.

معیشت ما از زاویۀ شغل، کسب وکار، جایگاه و شأن اجتماعی، به ارزش و اعتبار «نام» ما وابسته است. قدرت یا ضعف، خوشنامی یا بدنامی، شهرت یا گمنامی بدون شک تأثیری بسزا نه تنها در معیشت، بلکه در تمام ابعاد زندگی ما دارد. اینجاست که کلید راهبردی قفل توسعه و تعالیمان را در «نام» می یابیم. «نام»ی که پس از نعمت حیات بزرگترین گنجی است که خالق نام آفرین به ما عنایت کرده است.
نام من رفته ست روزی بر لب جانان به سهو
اهل دل را بوی جان میآید از نامم هنوز
حافظ

این روزها علم نام شناسی (علم الاسماء) و بررسی تأثیرات نام بر سرنوشت افراد در کانون توجه عده ای قرار گرفته است. این روند با برجسته کردن ماهیت علمی و معنایی و ماهیت ریاضی «نام» در کائنات و خلقت، ممکن است ما را از ارزش و اعتباری دور سازد که خودمان با مهارت، ارتباطات، جوهره، ارزش و جایگاه ناممان، در ذهن مخاطبانمان خلق میکنیم. مطمئناً جادوی نام ما با خود ما (افکار، گفتار، کردار و…) ساخته می شود و راز اصلی «نام» ما ریشه در خود ما دارد.
اگر همۀ مردم کور بودند، چگونه آنان را از وجودتان باخبر می کردید؟ بیتردید با نامتان! نام شماست که هم در حضور و هم در غیاب شما کارکردهایی را به مثابه وجود اصلی شما درمیان مخاطبان ایفا می کند؛ مفهوم ابتدایی «برند شخصی» یک فرد همان «راز تأثیرگذاری» او بر دیگران است. اگر «نام» شما در غیابتان روی دیگران اثر می گذارد، شما یک «برند شخصی» دارید. آن رازی که موجب می شود نام شما در غیابتان کارایی داشته باشد و دیگران را به انجام کاری وادارد، همان «برند شخصی» شماست.

پرسش اصلی که این نوشتار بر پایۀ آن شکل گرفت «جستجوی مهم ترین مؤلفه در توسعۀ شخصی» است. این جستجو ما را به پاسخی می رساند که هرچند در واژه واحد است، اما به علت متفاوت بودن استعدادها، موقعیت ها و باورهای یکایک ما آدمیان در حقیقت متفاوت است. بله! خود ما و نام ما کلید این جستار راهبردی است.

بر پایۀ «نام» شما «مدل شما» که مخصوص به خود شما و متفاوت با یکایک آدمیان همنام و غیرهمنام شماست شکل می گیرد. درواقع هر یک از ما مدل و روش خاص خودمان را داریم. مدل و روشی که از چهار بخش کلیدی تشکیل شده است:
مهارت های شما؛
شهرت و اعتبار (برند شخصی) شما؛
ارتباطات شما؛
کسب وکار شما.
این چهار عنصر بر حیات و پویایی «نام» شما تأثیرات شگرفی دارند. درحقیقت شما برای توسعۀ شخصی خود نمی توانید از این چهار مؤلفۀ مؤثر و تأثیرات متقابل آن بر نامتان چشم پوشی کنید.

تمرین هایی برای نام شما

مدیریت نامتان را همین الان شروع کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. پاسخ ها می تواند ساده باشد، اما راه گشا. اگر با ما همراه باشید و این تمرینات را برای تعالی خود انجام دهید، می توانید خودتان برند شخصی خودتان را پس از ده هفته مدیریت کنید. پس با ما همراه باشید:
- برای نامتان یک اعلامیۀ ترحیم بنویسید! دوست دارید از شما چگونه یاد کنند؟
- نام شما در ذهن دوستان و آشنایانتان چه معنایی میدهد؟
- مهم ترین مهارتی که پس از شنیدن نام شما از آن یاد می کنند، چیست؟
- در چه کاری شهرت دارید؟

نویسنده: بهروز شیخ رودی

ماهنامه معیشت، شماره ۲۹، اسفند ۹۵

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]