بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اقتصاد زندگی

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

EstimationBias-03

موفقیت مالی ارکان بسیاری دارد و در عین حال کلیت آن فوقالعاده ساده است. باید اهداف را به دقت تعیین کرد، درآمدها و هزینهها را در قالب بودجهای دقیق تدوین نمود و با وفاداری به اجرای آنها پرداخت. همین! اما این مسیر ساده و یک خطی در عمل با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه میشود و از دل همین جزئیات، نیاز به رعایت اصول دیگر شکل میگیرند. اصولی در ظاهر ساده که در نهایت سرنوشت نهایی برنامه مالی و موفقیت اقتصادی را رقم خواهند زد.

صندوق ذخیره برای موارد ضروری از جمله همین جزئیات، بهظاهر کماهمیت است. این صندوق که در اغلب موارد نادیده گرفته میشود، حساب یا محلی برای ذخیره پول است که در آن فرد مبالغی را بهصورت ماهانه (تا سقفی معین) پسانداز میکند تا در زمان ضروری و موارد اضطراری یا پیشبینینشده از آن استفاده کند. اما اهمیت این عامل در چیست؟ زمانیکه بودجهبندی صورت میگیرد، فرآیندهای مالی معمول مدنظر قرار دارد و افراد بر اساس چشمانداز عادی و قابل انتظار درآمدها و هزینههای خود را محاسبه میکنند. اما زندگی بر خلاف اعداد و ارقام موجود در برنامههای مالی بهصورت خطی پیش نمیرود و موارد پیشبینی نشده هر لحظه در کمین بودجه هستند.

این عوامل میتوانند در هر دو سوی بودجه یعنی درآمدها و هزینهها ایجاد اختلال کنند. بهطور مثال، ممکن است فرد کار خود را از دست بدهد و یا با کاهش دریافتی مواجه شود. طبیعی است که این وضعیت توازن بودجه را از بین برده و باعث کسری خواهد شد. یا آنکه هزینههای غیرمترقبهای پیش آید و نیاز فوری به پول، تعادل مالی خانواده را نابود کند. حال در چنین شرایطی، اگر فرد از پیش برای مقابله با اوضاع غیرمنتظره آماده نشده باشد و پسانداز کافی به منظور جبران کسری نداشته باشد، چه اتفاقی روی خواهد داد. در این وضعیت، بهطور طبیعی باید فشار بسیار شدیدی را روی خانواده اعمال کرد و یا آنکه از طریق قرض گرفتن یا وام، نیاز آنی را برطرف نمود. اما چنین اقدامی به معنای نابودی تلاشهای طولانی فرد برای رهایی از بدهی و بهبود شرایط است. یا آنکه ممکن است فرد به ناچار دست به فروش سرمایهگذاریهای خود بزند، آن هم در شرایطی که احتمالاً سود موردنظر خود را از آنها برداشت نکرده است. در نهایت، بودجهبندی و برنامهریزی دقیق آسیب جدی خواهد دید و زمان طولانی برای بازگشت به نقطه صفر مورد نیاز است.

اما اینگونه مسائل با اقدامی ساده، یعنی تشکیل صندوقی برای پسانداز اضطراری قابل پیشگیری هستند. در این صندوق براساس نیازها و تخمین قبلی از شدت و حجم نیازهای غیرمنتظره، مبالغی را بهصورت ماهانه پسانداز کنید تا زمانیکه سقف تعیینشده تأمین شود. آنگاه رقم موجود در صندوق را تحت هر شرایطی حفظ کنید و فقط در زمان ضرورت از آن استفاده کنید. بهعلاوه پس از برداشت پول، در کوتاهترین زمان ممکن مبالغ برداشت شده را بازگردانده و سقف قبلی را مجددا تأمین کنید. تأثیر این کار بر ثبات مالی و تسریع دستیابی به اهداف به حدی زیاد است که تمامی متخصصان ایجاد چنین صندوقهایی را در نخستین گامهای برنامهریزی توصیه میکنند.

ماهنامه معیشت، شماره ۱۷و۱۸، اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

موفقیت مالی ارکان بسیاری دارد و در عین حال کلیت آن فوق‌العاده ساده است. باید اهداف را به دقت تعیین کرد، درآمدها و هزینه‌ها را در قالب بودجه‌ای دقیق تدوین نمود و با وفاداری به اجرای آنها پرداخت. همین! اما این مسیر ساده و یک خطی در عمل با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه می‌شود و از دل همین جزئیات، ...

موفقیت مالی ارکان بسیاری دارد و در عین حال کلیت آن فوقالعاده ساده است. باید اهداف را به دقت تعیین کرد، درآمدها و هزینهها را در قالب بودجهای دقیق تدوین نمود و با وفاداری به اجرای آنها پرداخت. همین! اما این مسیر ساده و یک خطی در عمل با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه میشود و از دل همین جزئیات، نیاز به رعایت اصول دیگر شکل میگیرند. اصولی در ظاهر ساده که در نهایت سرنوشت نهایی برنامه مالی و موفقیت اقتصادی را رقم خواهند زد.

صندوق ذخیره برای موارد ضروری از جمله همین جزئیات، بهظاهر کماهمیت است. این صندوق که در اغلب موارد نادیده گرفته میشود، حساب یا محلی برای ذخیره پول است که در آن فرد مبالغی را بهصورت ماهانه (تا سقفی معین) پسانداز میکند تا در زمان ضروری و موارد اضطراری یا پیشبینینشده از آن استفاده کند. اما اهمیت این عامل در چیست؟ زمانیکه بودجهبندی صورت میگیرد، فرآیندهای مالی معمول مدنظر قرار دارد و افراد بر اساس چشمانداز عادی و قابل انتظار درآمدها و هزینههای خود را محاسبه میکنند. اما زندگی بر خلاف اعداد و ارقام موجود در برنامههای مالی بهصورت خطی پیش نمیرود و موارد پیشبینی نشده هر لحظه در کمین بودجه هستند.

این عوامل میتوانند در هر دو سوی بودجه یعنی درآمدها و هزینهها ایجاد اختلال کنند. بهطور مثال، ممکن است فرد کار خود را از دست بدهد و یا با کاهش دریافتی مواجه شود. طبیعی است که این وضعیت توازن بودجه را از بین برده و باعث کسری خواهد شد. یا آنکه هزینههای غیرمترقبهای پیش آید و نیاز فوری به پول، تعادل مالی خانواده را نابود کند. حال در چنین شرایطی، اگر فرد از پیش برای مقابله با اوضاع غیرمنتظره آماده نشده باشد و پسانداز کافی به منظور جبران کسری نداشته باشد، چه اتفاقی روی خواهد داد. در این وضعیت، بهطور طبیعی باید فشار بسیار شدیدی را روی خانواده اعمال کرد و یا آنکه از طریق قرض گرفتن یا وام، نیاز آنی را برطرف نمود. اما چنین اقدامی به معنای نابودی تلاشهای طولانی فرد برای رهایی از بدهی و بهبود شرایط است. یا آنکه ممکن است فرد به ناچار دست به فروش سرمایهگذاریهای خود بزند، آن هم در شرایطی که احتمالاً سود موردنظر خود را از آنها برداشت نکرده است. در نهایت، بودجهبندی و برنامهریزی دقیق آسیب جدی خواهد دید و زمان طولانی برای بازگشت به نقطه صفر مورد نیاز است.

اما اینگونه مسائل با اقدامی ساده، یعنی تشکیل صندوقی برای پسانداز اضطراری قابل پیشگیری هستند. در این صندوق براساس نیازها و تخمین قبلی از شدت و حجم نیازهای غیرمنتظره، مبالغی را بهصورت ماهانه پسانداز کنید تا زمانیکه سقف تعیینشده تأمین شود. آنگاه رقم موجود در صندوق را تحت هر شرایطی حفظ کنید و فقط در زمان ضرورت از آن استفاده کنید. بهعلاوه پس از برداشت پول، در کوتاهترین زمان ممکن مبالغ برداشت شده را بازگردانده و سقف قبلی را مجددا تأمین کنید. تأثیر این کار بر ثبات مالی و تسریع دستیابی به اهداف به حدی زیاد است که تمامی متخصصان ایجاد چنین صندوقهایی را در نخستین گامهای برنامهریزی توصیه میکنند.

ماهنامه معیشت، شماره ۱۷و۱۸، اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]