بسم الله الرحمن الرحیم

معیشت شماره 11 - مرداد 1394


برنامه ریزی شغلی - معیشت شماره 11 مرداد 1394


کسب و کار- معیشت شماره 11 مرداد 1394


تربیت اقتصادی - معیشت شماره 11 مرداد 1394


داستان جلد - معیشت شماره 11 مرداد 1394


اقتصاد زندگی ماهنامه شماره 11


کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]