بسم الله الرحمن الرحیم

معیشت شماره 12 - شهریور 1394


داستان جلد معیشت شماره 12 شهریور 1394


اقتصاد زندگی معیشت شماره 12 شهریور 1394


تربیت اقتصادی معیشت شماره 12 شهریور 1394


کسب و کار معیشت شماره 12 شهریور 1394


برنامه ریزی شغلی معیشت شماره 12 شهریور 1394


گشتی در بازارها معیشت شماره 12 شهریور 1394


فرهنگ و گردشگری معیشت شماره 12 شهریور 1394


کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]