آگاهی کودکان

۷ قانون براي ارتقاي آگاهي کودکان نسبت به پول

زمان مطالعه: 2 دقیقه
تحقيقات بسياري ثابت کرده اند که موفقيت مالي در دوره بزرگسالي، تا حدود زيادي نتيجه شيوه آموزش ما در دوران کودکي است. اما بسياري از والدين از اهميت اين مسأله غافل هستند. آن ها تلاش زيادي مي کنند تا کودک خود را از انواع آموزش ها برخوردار سازند، لوازم مورد نياز او را تهيه کنند و زندگي امن و شاديبرايش فراهم