افزایش_فروش

مشتریان هوادار

جذب مشتریان هوادار با نگاه به تجربیات ابرکارآفرینان

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
کارآفرینی، هیچگاه مانند چند سال اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه حمایت های مادی و معنوی از کارآفرینان، به ویژه بنگاه های کوچک و زود بازده افزایشی کاملاً محسوس یافته است، ولی با اینحال، هنوز هم 90درصد از کسب وکارهای نوپا دچار شکست می شوند. به نظر می رسد فارغ از مشکلاتی که هر کسب وکار خاص، با آن دست به گریبان است، عدم توجه به اصول تجارت و ...