تربیت اقتصادی

ارزان تربیت کنید

زمان مطالعه: 4 دقیقه
ورود فرزندی جدید به معنای افزایش قابل توجه در وظایف و تعهدات پدر و مادر است؛ تعهداتی که اغلب مستلزم صرف پول و زمان هستند. ارقام مرتبط با رشد و بالیدن هر کودک که گاه از سوی مؤسسات دولتی یا خصوصی اعلام می‌شود، وجود مقادیری عظیم از پول برای تأمین هزینه‌ها را ضروری می‌سازد. این مسأله گاهی حتی به انصراف همسران از فرزند جدید منتهی می‌شود. اما نکته‌ای که در ...

مالی کودکان - ماهنامه معیشت

دختران و پسران تربیت اقتصادی متفاوت می‌خواهند

زمان مطالعه: 2 دقیقه
سوال اساسی در میان محققان و پژوهشگران در زمینه تربیت اقتصادی کودکان و نیز رفتارهای اقتصادی بزرگسالان این است که بین پیام‌های پولی والدین به فرزندان و آسیب‌های پولی آن‌ها در دوره بزرگسالی ارتباطی وجود دارد یا نه؛ بعبارت دیگر چه ارتباطی بین نحوه تربیت اقتصادی کودکان و موفقیت اقتصادی آنها در آینده وجود دارد. اگر ارتباط وجود دارد، آیا از این نظر بین فرزندان پسر و دختر فرقی هست ...