تفکر اقتصادی

چگونه به کودکان اقتصادی بودن را یاد بدهیم-ماهنامه معیشت

چگونه به کودکان اقتصادی بودن را یاد بدهیم

زمان مطالعه: 1 دقیقه
از قديم گفته اند که از کودکي به فرزندانمان نحوه پس انداز کردن را ياد بدهيم تا بتوانند در آينده فردي اقتصادي و موفق شوند. تقريباً 2، 3 دهه پيش که بچه ها مثل الان پول توجيبي نداشتند و شايد حتي از امکانات بچه هاي الان هم بهره اي نبرده بودند، اما بعضي از آنها فرد موفق در زمينه اقتصادي شدهاند. آيا همه آنها در خانواده هاي مرفهي متولد شدهاند ...