صندوق

راه کارهایی برای مدیریت وظایف جزئی روزانه-ماهنامه معیشت

راه کارهايي براي مديريت وظايف جزئي روزانه

زمان مطالعه: 1 دقیقه
ممکن است شما نيز از آن دسته افرادي باشيد که ناچارند در طول روز و در ميان برنامه هاي خود، تعداد زيادي از ايميل هاي دريافتي را بخوانند و به درخواستها و نکات مطرح شده در آنها پاسخ گويند. گاهي فشردگي برنامه هاي روزانه مانع از اين کار ميشود و به همين دليل، اين افراد مجبور ميشوند پس از ساعت کاري و در زماني که بايد صرف خانواده شود، پاسخگويي به ...