مصرف تظاهری

مصرف تظاهری

کارگاه «آشنایی با دام مصرف تظاهری»

زمان مطالعه: 1 دقیقه
ثروتمند بودن با تلاش برای ثروتمند به نظر رسیدن بسیار متفاوت است! بسیاری از افراد با اینکه در قشر متوسط اجتماع جای دارند اما در دام تفکری برای ظاهرسازی مشابه با افراد ثروتمند برای کالاهای لوکس هزینه می‌کنند. مقاله دام مصرف تظاهری با توجه به توضیحات تورستين وبلن درباره نحوه رفتار طبقات اجتماعي این موضوع را مطرح می‌کند که گروه‌هايي از جامعه در پی آن هستند تا از موقعيت خويش محافظت کرده ...