نسبت های مالی

بورس به زبان زیر دیپلم – بخش سوم

زمان مطالعه: 4 دقیقه
شناخت نسبت های مالیراهگشای سرمایه گذاری   هنگامی که سهام شرکتی را می‌خرید، باید بدانید دقیقاً فعالیت آن شرکت چیست؟ یا به‌عبارتی در آن شرکت چه خبر است؟ برای کشف این مهم باید بتوان از داده‌های موجود در صورت‌های مالی شرکت به‌درستی نتیجه‌گیری کرد و برای این‌کار باید بدانیم کدام نسبت مالی در آنالیز وضعیت شرکت، بیشتر به ما کمک می‌کند؟ لذا در این شماره به معرفی 5 نسبت مهم  مالی می ...

شناخت نسبت های مالی راهگشای سرمایه گذاری

زمان مطالعه: 2 دقیقه
هنگامی که سهام شرکتی را میخرید، باید بدانید دقیقاً فعالیت آن شرکت چیست؟ یا بهعبارتی در آن شرکت چه خبر است؟ برای کشف این مهم باید بتوان از دادههای موجود در صورتهای مالی شرکت بهدرستی نتیجهگیری کرد و برای اینکار باید بدانیم کدام نسبت مالی در آنالیز وضعیت شرکت، بیشتر به ما کمک میکند؟ لذا در این شماره به معرفی 5 نسبت مهم مالی می پردازیم: 1- نسبت قیمت به درآمد ...