دزدهای زمان را بشناسید و دستگیرشان کنید

با دقت بر این شیوه‌های رفتاری از زمان بهتر استفاده کنید.

 

photo_2018-03-28_13-17-00