فهرست ۱۰ مهارت برتر موردنیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد

ده مهارت برتر مورد نیاز نیروی کار در سال۲۰۲۰ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد. به فکر توسعه دامنه توانایی‌های فردی خود باشید.

 

photo_2018-04-03_08-20-45