گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵

طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ مردم ایران در چه مشاغلی فعالیت می‌کنند؟

 

photo_2018-03-27_11-15-48