افزایش_ثروت

افزایش ثروت

برای افزایش ثروت همین یک قانون را به کار ببرید

  زمان مطالعه: 3 دقیقه
مدیریت امور مالی در حوزه مسائل شخصی در مجموع فرآیندی آسان است. در حقیقت، قانونی بنیادین وجود دارد که بر پول شما حاکم است و اگر بتوانید در کاربرد همین یک قانون به میزان کافی مهارت یابید، تمام فرآیند مدیریت پولی را به درستی انجام خواهید داد؛ امری که به معنای موفقیت مالی شما خواهد بود. قانون طلایی افزایش ثروت به سادگی چنین بیان می‌شود: برای افزایش ثروت باید کمتر از ...